• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

230816 halvårsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE I ÖSTRA SOMMARSTADENS KOLONIFÖRENING, enligt stadgar § 5.9.

1. Mötet förklaras öppnat av ordförande Pia Rosdahl kl 17:30.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kallelse och dagordning anslogs på anslagstavlorna inom koloniområdet 230713. S
Mötets behöriga utlysande godkänns av mötesdeltagarna.

3. Dagordningen fastställs och godkänns av mötesdeltagarna.

4.Val av 2 personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.
Till att justera dagens protokoll jämte ordförande väljs Lars-Olle Gustafsson (koloni 59) och Johnny Lundgren (koloni nr 103)
49 kolonier är representerade och 65 deltagare.

5. Information från styrelsen.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla deltagare som engagerar sig ideellt i kommittéerna.

Häckarna har sedan hösten 2022 klippts in 15 cm från tomtgränsen. Kolonisterna har gjort ett fantastiskt arbete för att detta ska funka. Det behöver underhållas för att kvarhålla den begränsade bredden.

Dammiga gångar. Styrelsen har fattat beslut att föreningen bekostar salt till stora parkeringen upp till Lupingångens parkering och fram till Violgångens början. I gångarna får varje kolonist salta efter behov.

Hastigheten - det är fortfarande för hög hastighet i området både avseende bilar och cyklar. Detta upplevs av flera kolonister på mötet. Gångtrafikanterna har företräde. Cyklister oavsett om det är elcyklar, vanliga cyklar andra sorter av fordon så gäller maxhastighet 10 km/timme innanför grindarna.
Viktigt att alla är rädda om varandra och tar hänsyn.

Ystad kommun har sagt upp arrendeavtalet med föreningen då detta löper ut i mars 2024. Nytt avtal håller nu på att processas fram och under denna process kan ingen information lämnas. Så snart avtalet är klart kommer information ut till medlemmarna.

Råttor – en del kolonister har problem med råttor och anlitat Anticimex. De konstaterar att det finns många råttor i området. Viktigt att hålla rent på kolonin, inte samla byggmaterial eller annat under presenning, ta bort grenar, frukt m m som ligger på marken.
Det finns ganska många trädäck i området där under trivs råttor. Kolonist tipsar att råttor gillar sniglar med hus, behöver ta bort dessa om man har många.
Tipsa varandra om ni ser råttor. Det är varje enskild kolonist som har ansvar att anlita ex. Anticimex.

Nya kolonister hälsas välkomna, närvarande kolonisterna nummer 10 och 131.

6. Övriga frågor som framförs av medlemmarna.
Fråga om man får vara två personer som kan stå för arrendeavtalet. Det gjordes en ändring 2017 att man enbart fick vara en. 2018 kom nya direktiv från Koloniträdgårdsförbundet att man kan vara två som kan stå för arrendeavtalet. Det är enbart en som kan vara medlem och man har en röst per koloni.

Fråga om kommunens uppmätning av området som påbörjades under senvåren. Det är inte klart. Det är pausat under sommaren och beräknas fortsätta igen i oktober.

Fråga om det är många parkeringsplatserna lediga eftersom många platser står tomma och det är kö. Alla parkeringsplatser är uthyrda. Det är upp till varje kolonist hur man nyttjar sin plats. Parkeringsplats får inte hyras ut, inte lånas ut och inte användas som gästparkering utan ska nyttjas av kolonisten.

Fråga om man ska parkera rakt eller snett på parkeringsplatsen.
Stora parkeringen; längs södra staketet och i backen ställer man bilen snett. Längs staketet mot räddningstjänsten och mitt i är det rak parkering. Norra och Rosengången är det sned parkering.

Fråga om man kan ärva parkeringsplats. Enligt ordningsföreskrifterna är det enbart änka/änkling eller vid bodelning. Det har uppstått ett ärende där ett barn som ärvt stugan även fick parkering. Denna fråga är lyft med aktuell kolonist och dialog pågår.

Fråga om man kan få bo på kolonin efter boendesäsongen ex. när ens ordinarie bostad ska renoveras, cirka 2 veckor. Enligt arrendeavtalet mellan kommunen och föreningen är det inte tillåtet att bo på kolonin stadigvarande utanför boendesäsongen. Undantag är att man får vistas/bo över helg eller storhelg.

Kolonist 71 framför att de är mycket nöjda och trivs i området sedan 2 år tillbaka.

7. Mötet avslutas kl 18.10.

 

 

Medlemsnytt 3 - 2023

Medlemsträffen/ Taklagsfirande den 18 Juni

Roligt att så många kom för att fira vårt bygge på föreningsstugan.

En liten förhandstitt av lokalen, var positivt för många, som undrat lite hur det skall bli.

Än en gång tack för ert stora arbete på bygget !!

Tack till alla som ställer upp i de olika kommitteérna för era insatser för att vi all ska ha det trevligt och att det fungerar i föreningen !!

Tack till föreningsstuge kommitteén för att ni ordnade kaffe och tårta till medlemsträffen.

Det informerades om att styrelsen tagit beslut angående stängselfrågan, som var med på medlemsmötet i Mars månad.

Enligt beslut ” Föreningen tillhandahåller stolpe inkl ankare och flätverksstängsel industri höjd 2 m till kolonist som är i behov av att byta ut stängsel”.

Kolonisten står själv för kostnaden för montering. Inga växter närmare än 50 cm till stängslet. Kolonisten ansvarar för ogräsrensning både innan och utanför stängslet, som det tidigare har varit.

Kolonisten som behöver nytt stängsel, ska ta kontakt med styrelsen, som gör besök och gör bedömning för bytet.

Stängslet det berör är ytterområdet.

Angående hundar, har det kommit till vår kännedom att det finns hundbajs i gångarna. Det är inte bara kolonister som går här utan även besökare, alla har skyldighet att plocka upp sin hund.

Det har också kommit till vår kännedom att det är lösa hundar här ibland, det är inte enligt våra ordningsföreskrifter ok. Skyltar kommer att sättas upp på grindarna, att hundar ska vara kopplade på området. Gäller likaväl kolonister som besökare att hunden är kopplad.

Den 2 Augusti får vi besök av styrelsen från Södra regionen koloniträdgårdsförbundet, som vill besöka vårt koloniområde och se hur vi har det i Östra sommarstaden. Ordförande Pia är invald i denna styrelse och kommer att vara med hela dagen

Önskar alla en fortsatt skön sommar !!  Njut !!

Styrelsen

Ovanstående Medlemsnytt 3 har även mejlats ut 230625. Har du inte fått mejlet var vänlig meddela detta till styrelsen@ostrasommarstaden.se

2023 nr 2 Medlemsnytt

OBS! I utskicket blev kassörens mejladress fel RÄTT ADRESS kassor@ostrasommarstaden.se  

2023-05-10 protokollet från årsmötet klart för läsning.
2023 Årsmötesprotokoll

NYCKELINVENTERING

Föreningen gör en inventering av alla blå nycklar som kolonisterna förfogar över/ har kvitterat ut.
Det kommer att stämmas av med nyckelkvittenserna.
Mejla uppgifterna på nyckelnumren till sekreterare@ostrasommarstaden.se

Ange koloni och nummer på nyckel som står på rad 3 (en bokstav) och rad 4 (siffror)

Vid frågor kring nycklarna kontakta nyckelansvariga Christer Nilsson 070-62 80 939 eller
Åke Jönsson 070-67 88 781

Mejl och SMS har skickats ut 220801.

Publicerat 2022-08-01

PARKERINGSAVTAL samt utlämning av kopior av undertecknade avtal.

Har du inte tecknat avtal än kontakta ordförande. Kopia av avtal kan hämtas hos ordförande.

Publicerat 2022-06-02

 

Mycket råttor i området kontakta ditt försäkrings-bolag

2023-10-31
Kom ihåg stäng vattnet till din kolonilott.
Koloniområdet stängt för stadigvarande boende,
endast helger.

Comments are closed.