• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Stadgar

 Öppna som pdf   Stadgar 2023           Vad säger och sunt förnuft

§ 1. FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är:
Koloniföreningen Östra Sommarstaden i Ystad, u.p.a.
Metallgatan 12
271 39 Ystad

§ 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

2.1
Koloniföreningen Östra Sommarstaden i Ystad är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål:

att ansvara för skötsel och underhåll av den mark, på 62 140 kvm å stadsäga 848 enligt karta, som föreningen arrenderar av Ystads kommun, av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller Ystads kommun

att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloni trädgårdsverksamhet

att verka för ökat samarbete mellan medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister

att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister

2.2
För att främja föreningens ändamål skall föreningen anta särskilda ordningsföreskrifter för koloniområdet

2.3
Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Föreningen skall arbeta enligt förbundets stadgar och målsättning

§ 3. MEDLEMSKAP

3.1
Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom Ystads kommun och själv eller maka/make, sambo eller registrerad partner inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan kolonilott.
Medlemskap får inte förvägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning

3.2
Den som arrenderar en kolonilott inom föreningens område skall vara medlem i föreningen.
Om föreningen i arrendeavtalet har godtagit att en kolonilott arrenderas gemensamt av fler än en person har dessa tillsammans endast en rösträtt i föreningen.

3.3
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen. Föreningens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas
.

3.4
Medlems brukanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga kontrakt eller avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen

3.5
Om villkoren för medlemskapet enligt § 3.1 och § 3.3 uppfylls, kan arvinge till avliden medlem beviljas medlemskap och överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid bodelning. Denna rätt gäller endast för det fall byggnaderna på kolonilotten ägs av den person som har övertaganderätten

3.6
Medlem är skyldig:

att erlägga inträdesavgift, årsavgift (medlemsavgift), arrendeavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt årsmötets beslut och styrelsens anvisningar

att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen

att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdats av kommunen

samt

att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar

3.7
Medlem som upphör att vara arrendator till kolonilott skall anses ha utträtt ur föreningen

3.8
Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter

3.9
Medlem kan uteslutas ur föreningen:

a)
efter beslut av styrelsen om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar

b)
efter beslut av styrelsen om medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter

c)
på förslag av styrelsen genom beslut på årsmöte, om medlem motarbetar föreningens ändamål enligt § 2 eller allvarligt försvårar föreningens och styrelsens arbete

3.10
Om det finns anledning att utesluta en medlem ur föreningen skall medlemmen skriftligen 
varnas av styrelsen. Om varningen avser § 3.9 a och medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det han fått del av varningen har styrelsen rätt att utesluta medlemmen

a)
Om varningen avser § 3.9 b och medlemmen inte inom motsvarande tid förklarat sig vilja rätta sig efter de i varningen framförda kraven, eller om de handlingar som föranlett varningen upprepas, har styrelsen rätt att föreslå årsmötet att fatta beslut om uteslutning

b)
Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter, inte heller att personligen, via familjeband, eller på annat sätt, inom en femårsperiod få återgå som medlem

3.11
Maka/make, sambo eller registrerad partner är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen, dock får parterna inte inneha förtroendeuppdrag samtidigt, och kan på samma sätt som medlem hedras med förtjänsttecken

§ 4. AVGIFTER

4.1
Årsmötet fastställer inträdesavgift, årsavgift och arrendeavgift
.

4.2
Årsmöte eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras för föreningens verksamhet

4.3
Om inget annat beslutas av årsmötet skall årsavgiften vara inbetald till föreningen före februari månads utgång, för att medlem skall ha rösträtt vid årsmötet

§ 5. ÅRSMÖTE

5.1
Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Rösträtten på årsmötet regleras enligt §
3.2. Röstberättigad medlem kan uppdra åt maka/make, sambo, registrerad partner, föräldrar eller myndigt barn att utöva sin rösträtt vid årsmötet

5.2
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall tillsändas via post eller mail till varje medlem senast sex veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på årsmötet

5.3
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Moment 1.    Mötets öppnande
Moment 2.    Fastställande av röstlängd och dagordning
Moment 3.    Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Moment 4.    Val av ordförande att leda mötet
Moment 5.    Val av protokollförare
Moment 6.    Val av justerare
Moment 7.    Val av rösträknare
Moment 8.    Styrelsens förvaltningsberättelse
Moment 9.    Revisorernas berättelse
Moment 10.  Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Moment 11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Moment 12.  Behandling av motioner och förslag
Moment 13.  Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och suppleanter
Moment 14.  Fastställande av budget och avgifter
Moment 15.  Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt
§ 6.1 – 6.3
Moment 16.  Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2
Moment 17. Val av ombud
Moment 18. Val av valberedning enligt § 8.1
Moment 19. Övriga frågor
Moment 20. Årsmötets avslutande

5.4
Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga via post eller mail för föreningens medlemmar en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen

5.5
Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet fastställs av årsmötet. Medlemmarna skall ha möjlighet att diskutera ordningsföreskrifterna/byggtillstånd på halvårsmötet.

5.6
Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall ske senast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra årsmötet

5.7
Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigad mötesdeltagare kan dock val eller beslut i ärenden enl. § 3.9 c ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst.

5.8
Styrelsen ansvarar för att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten. Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll

5.9
Ordinarie medlemsmöte hålls i augusti månad för att ta upp aktuella frågor.
Kallelse sker på föreningens anslagstavlor 14 dagar före mötet

§ 6. STYRELSEN

6.1
Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, enligt § 3. Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelsen eller som revisor, se § 3.11

6.2
Styrelsen består av ordförande och kassör, som väljs växelvis på två år, samt ytterligare det antal ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst en. Alla ledamöter blir ordinarie ledamöter.

6.3
Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast högre/lägre heltal) ledamöter avgår årligen

6.4
Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde utses ordförande, sekreterare och kassör till föreningens firmatecknare, två i föreningen

6.5
Styrelsen är beslutför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. S

Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal

6.6
Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skall justeras

6.7
Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration

Styrelsen skall bl.a:

 • tillse att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas
 • tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs
 • tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs
 • upprätta förteckning över medlemmar
 • tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta
 • årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte
 • årligen kalla till föreningens halvårsmöte
 • årligen kalla gamla och nya kolonister till medlemsträff en gång per säsong.
 • ansvara för föreningens arkiv
  samt
 • vid frågor om föreningens infrastruktur som berör ett flertal kolonier skall det kallas till ett medlemsmöte för beslut

§ 7. RÄKENSKAPER OCH REVISION

7.1
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december

7.2
Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant

7.3
De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor innan ordinarie årsmöte

7.4
Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks

§ 8. VALBEREDNING

8.1
En valberedning med minst två ledamöter skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla medlemmar, enligt § 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter

8.2
Valberedningen skall förbereda val av mötesordförande, mötessekreterare, styrelse och revisorer samt suppleanter. Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet

§ 9. STADGEÄNDRING

9.1
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst 2/3 majoritet

9.2
För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltiga krävs att föreningens årsmöte delges yttrande över förslaget till stadgeändring från Koloniträdgårdsförbundet. Föreningens stadgar får ej strida mot förbundets stadgar

Dessa stadgar måste för att vara gällande även godkännas av Ystad kommun och Ystad kommuns bygglovsenhet.

9.3
Årsmöte avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla

§ 10. TOLKNING AV STADGARNA

Tvist om tolkning av dessa stadgar skall i första hand avgöras av regionstyrelsen och i andra hand av förbundsstyrelsen.  Kvarstår tvistighet skall frågan avgöras av en skiljenämnd på tre ledamöter. Vardera parten utser en ledamot i denna nämnd. Dessa båda ledamöter utser gemensamt den tredje ledamoten som skall vara ordförande i nämnden

§ 11. UTTRÄDE

11.1
Föreningen skall skriftligen anmäla sitt utträde ur förbundet till förbundsstyrelsen. För utträdesrätt skall beslut därom ha fattats med minst 2/3 majoritet på två av föreningens stadgeenligt kallade föreningsmöten, varav det en skall vara årsmöte. Mellan dessa möten skall minst 6 månader ha förflutit

Till föreningsmöte där utträdesfråga avses behandlas ska medlemmarna erhålla personlig kallelse där det av kallelsen framgår att utträdesfråga ska tas upp. Kallelse ska även sändas till förbunds- och regionstyrelse minst tre veckor före respektive möte. Representant för kallad styrelse har yttrande- och förslagsrätt på dessa möten

11.2
Utträde beviljas om medlemsförening uppfyllt i § 11.1 angivna villkor och gäller från det årsskifte som följer närmast efter det utträdet beviljats

11.3
Förening som har utträtt ur förbundet och regionen har inte rätt till någon del av förbundets eller regionens tillgångar

§ 12 UPPLÖSNING

12.1
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Vid vartdera mötet skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet

12.2
Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar fördelas mellan föreningens medlemmar


Stadgarna reviderade vid årsmötet den 28 mars 2023

Comments are closed.