• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Bygglov

REVIDERING AV LATHUND FÖR BYGGLOVSHANTERING FÖR KOLONIMEDLEMMAR INOM ÖSTRA SOMMARSTADENS KOLONIFÖRENING        Öppna som pdf

• Utgå från Östra Sommarstadens koloniförenings byggregler samt vad kommunen kräver för underlag för ansökan om bygglov när ni gör er ritning. Ansökan om byggtillstånd, Byggtillstånd år 2020  Bilaga 1 bygghöjd

• Innan du ansöker om bygglov hos kommunen ska du inkomma med Ansökan om byggtillstånd  till styrelsen tillsammans med en skalenlig ritning. Detta granskas och kontrolleras att den stämmer överens med Östra Sommarstadens byggregler. Är ansökan inte komplett kommer komplettering att begäras innan det tas upp för beslut i styrelse.

• Styrelsen meddelar kolonimedlem om beslut och översänder styrelses beslut. Handlingen bifogas med bygglovsansökan till kommunen.

• Kontakta fastighetsavdelningen/markförvaltaren: ring 0411–577 000 och undersök om det krävs bygglov för det arbete ni tänker genomföra. Om bygglov krävs söker man bygglov/rivningslov/marklov hos bygglovsenheten. Denna ordning eftersom ett bygglov kostar pengar.

• Om bygglov krävs, se på kommunens rutiner för ansökan om bygglov: bygglov - Ystads kommun

• Lämna in ansökan om bygglov till kommunens bygglovsenhet samt en kopia till styrelsen för kännedom och arkivering i akten för kolonin.

•  Fastighetsavdelningen, företrädare som fastighetsägare, ska lämna sitt skriftliga godkännande. Remiss skickas till fastighetsavdelningen.

• Bygglovsenheten granskar ärendet, bedömning görs.

• Beslut i ärendet.

• Startbesked - Tekniskt samråd, telefonsamråd eller startbesked direkt – beror på åtgärd.

• När kolonimedlem fått startbesked ska detta anmälas till styrelsen för kännedom och arkivering i koloniakten.

• Slutbesked – får ta åtgärden i bruk.

• Kolonimedlem lämnar in beslut om slutbesiktning är ok  till styrelsen att åtgärden får tas i bruk.

Ystad 2021-03-19                             Styrelsen Östra Sommarstadens Koloniförening

Comments are closed.