• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Bygglov

REVIDERING AV LATHUND FÖR BYGGLOVSHANTERING FÖR KOLONIMEDLEMMAR INOM ÖSTRA SOMMARSTADENS KOLONIFÖRENING        Öppna som pdf

• Utgå från Östra Sommarstadens koloniförenings bygglov när ni gör er ritning. Byggtillstånd år 2020  Bilaga 1 bygghöjd

• Lämna in en skalenlig ritning till styrelsen som ska granska denna och se till att den stämmer överens med Östra Sommarstadens bygglov.

• Styrelsen återkopplar till berörd kolonimedlem.

• Kontakta fastighetsavdelningen/markförvaltaren: ring 0411–577 000 och undersök om det krävs bygglov för det arbete ni tänker genomföra. Om bygglov krävs söker man bygglov/rivningslov/marklov hos bygglovsenheten. Denna ordning eftersom ett bygglov kostar pengar.

• Om bygglov krävs, se på kommunens rutiner för ansökan om bygglov: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/

• Lämna in bygglovet till styrelsen för kännedom och arkivering.

• Skicka sedan in ansökan om bygglov till bygglovsenheten. Fastighetsavdelningen, företrädare som fastighetsägare, ska lämna sitt skriftliga godkännande. Remiss skickas till fastighetsavdelningen.

• Bygglovsenheten granskar ärendet, bedömning görs.

• Beslut i ärendet.

• Startbesked - Tekniskt samråd, telefonsamråd eller startbesked direkt – beror på åtgärd.

• När kolonimedlem fått startbesked ska detta anmälas till styrelsen för kännedom.

• Slutbesked – får ta åtgärden i bruk.

• Kolonimedlem meddelar styrelsen att slutbesiktning är ok och att åtgärden får tas i bruk.

Ystad 2021-03-19                             Styrelsen Östra Sommarstadens Koloniförening

Comments are closed.