• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter 2022                    Vad säger stadgar och sunt förnuft

ORDNINGSFÖRESKRIFTER för Östra Sommarstadens koloniförening

Moment 1.
Det åligger varje medlem och dennes familjemedlemmar/besökare att följa dessa föreskrifter

Moment 2.
Kolonistugor, se lathund för bygglov

Moment 3.
Kolonistugorna får endast bebos under tiden 2:a helgen i april till sista helgen i oktober, samt under storhelger och veckoslut, om inte styrelsen beslutar annat, då läggs beslutet på hemsidan.

Moment 4.            Uthyrning
Kolonistugor och parkeringsplatser får inte hyras ut

Moment 5.            Plantering:
- Vid plantering skall hänsyn tas så att angränsande kolonilott inte skuggas.
- Högväxande träd får inte planteras, fruktträd skall planteras minst tre meter från angränsande
koloni,samt bär- och övriga buskar minst en meter från angränsande koloni.
- Annan plantering mellan grannkolonierna får göras då båda parter är ense därom. Denna plantering får
dock inte överstiga höjden 2 meter. Vid ny plantering/staket ska skriftlig överenskommelse mellan
kolonisterna lämnas till styrelsen.

Moment 6.            Inhägnad:
- Inhägnad av koloni med taggtråd, plåt eller plank är förbjudet
- Staket som sätts upp mellan kolonitomter får vara högst 160 cm och 20% genomsläpp, samt högst 40% av
tomtlängder.

Moment 7.            Skötsel:
Att väl vårda kolonilotten och hålla densamma och halva gångens bredd utanför kolonin ogräsfri och därtill
hörande byggnader.

Moment 8.            Häckar mot allmänna gångar:
- Vid nyplantering av häck, är tillåtna plantor liguster, oxel
- Häckarnas höjd får vara högst 1.2 meter och bredden max 15 centimeter från tomtgräns mot allmänna
gången
- Om någon häckplanta dör ut så ska kolonisten själv ombesörja och bekosta att plantan ersätts
- Klippning av häckarna påbörjas vecka 22 och avslutas vecka 24. Behöver häcken klippas vid annan tid
meddela någon i styrelsen.

Moment 9.             Trafik inom området:
- Biltrafik i koloniområdet bör undvikas.
- Högsta hastighet inom området är 10 km/timme
- All bilkörningen mot anvisad körriktning är förbjuden. Om kolonist mot förmodan behöver transporter mot
körriktning meddela styrelsen i god tid så att vi kan anslå och meddela övriga kolonister
- Vid leveranser av material, från firma eller motsvarande, in till kolonin skall koloniägaren möta vid
infarten och är ansvarig och ersättningsskyldig för de skador som kan åsamkas elskåp, gångar, häckar,
belysningsstolpar m.m. Särskild parkeringsplats för firmabilar finns inte i området.

Moment 10.            Parkering inom området:
- All parkering inom området är förbjuden, förutom på förhyrda parkeringsplatser, Stora parkeringen 1-6,
Nypongångens parkering 63-83 samt Rosengångens parkering 84-88. Alla parkeringsplatser hyrs per år
- Styrelsen ansvarar för tilldelning, byten, turordning och kölista. Det är tillåtet att två kolonister som har
parkeringsplats inom samma parkeringsområde enligt ovan kan byta plats. Byte av p-plats ska
godkännas av styrelsen
- Kolonist kan endast hyra en parkeringsplats
- Parkeringsplatsen ska vårdas och skötas av den som hyr platsen
- Vid upprepade tillsägelser eller skrivelser angående dålig skötsel har styrelsen rätt att frånta missköt
parkering från hyrande medlem med omedelbar verkan, se paragraf 2.2
- Parkeringsplatser får användas endast av bil och MC (kan bestå av två, tre eller fyra hjul)
Cyklar/mopeder/mc får inte parkeras i gångarna
- Privat- eller företagsparkering är förbjuden i björkdungen, vid grill samt vid föreningsstugan, förutom
de två platser som är markerade. Gästparkering finns utanför området
- Parkeringsplatsen följer inte kolonin den återgår till föreningen vid försäljning. Undantag vid dödsfall,
då änkan/änkling övertar kolonin eller vid bodelning, övriga regler ska uppfyllas
- Styrelsen äger rätt att stänga parkeringsplats vid specifika behov såsom vid tjällossning, arbete som
behöver utföras eller liknande

Moment 11.      Kör- och gånggrindar:
- Öppning av körgrinden med fjärrkontroll får ske först när man kontrollerat visuellt att ingen står i begrepp
att passera grinden
- Körgrinden låses med annat lås vid tjällossning för att undvika körskador i gångarna. Då är den motor styrda
öppningen bortkopplad
- Gånggrindarna hålls olåsta under dagtid från kl. 8.00 till kl. 21.00 under den tid det är tillåtet att bo på
koloniområdet. Nyckellåset på insidan av grindarna ändras till vred 1 April – 31 Oktober

Moment 12.      Källsortering:
- Föreningen har källsortering för papper, plast, metall, glas, matavfall, batterier. Det är förbjudet att kasta
skrymmande föremål i dessa kärl eller att ställa/lägga föremål sidan om kärlen
- Endast brännbart avfall får kastas i containern. Det är inte tillåtet att kasta trädgårdsavfall i containern.

Moment 13.        Störande arbete:
- Motorgräsklippning samt störande arbete får endast ske under helgfri vardag mellan klockan 08.00 och
20.00 samt helgfri lördag mellan klockan 08.00 och 15.00. Detta gäller under månaderna juni, juli och
augusti. Endast mycket akuta åtgärder får hanteras under annan tid efter samråd med styrelsen. Övriga
månader ingen tidsbegränsning.

Moment 14.     Bevattning:
- Bevattning med slang eller spridare är förbjuden mellan kl. 10-17 alla dagar i veckan

Moment 15.    Jakt inom området:
- All skjutning med vapen är förbjudet inom koloniområdet. Särskild kommunjägare har tillstånd till jakt på
kaniner och vildkatter

Moment 16.    Husdjur:
- Det är inte tillåtet att ha andra husdjur än hund och katt, samt enstaka mindre - burfåglar
- Hund och kattägare är skyldiga att se till att grannarnas nattro och trivsel inte störs
- Vid vistelse i de allmänna gångarna skall hund vara kopplad
- Eventuell avföring skall avlägsnas av respektive djurägare
- Katter får vistas fria utifrån Jordbruksverkets regler för djurhållning

Moment 17.    Barn i området:
- Småbarnsföräldrar ansvarar för småbarn som vistas i gångarna
- Föräldrar uppmanas att förse sina barns cyklar etcetera med vimpel med hög pinne för att barnen bättre ska
synas när de vistas med sina färdmedel i gångarna 

Moment 18.    Öppning av gånggrind:
- Gånggrinden till respektive koloni skall vara inåtgående

Moment 19     Grävningsarbete i gångarna:
 - Grävningsarbete i de allmänna gångarna får inte utföras under tiden andra helgen i april till sista helgen i
oktober
- Vid behov av akuta åtgärder kontakta styrelsen

Moment 20.    Information:
- Allmän information till kolonister sker på föreningens anslagstavlor och på hemsidan
- Vid behov av ansökningsblanketter etcetera finns dessa på föreningens hemsida eller när det är öppet i
föreningsstugan   

Moment 21.    Syn av koloniområdet:
- Syn och påminnelse med hänvisning till nyttjanderättskontraktet § 11 och ordningsföreskrifterna, sker som
regel i maj eller juni, samt löpande under säsong

Moment 22     Öppettider i föreningsstugan:
- Föreningsstugans kontor hålls öppen första måndagen i varje månad mellan kl.18.00–19.00 under maj till
september. Bemannas av styrelsen

Moment 23     Överlåtelser:
- Styrelsen ska informeras om att kolonist har för avsikt att sälja sin koloni via brev eller mail
- Överlåtelsebesiktning kan göras av styrelsen, för att se att byggnation och i övrigt beslutade
ordningsföreskrifter stämmer överens med ritning etcetera
- När säljaren finner lämplig köpare skall säljaren lämna inköparens personbevis, skickas via brev eller lämnas
i styrelsens brevlåda vid föreningsstuga, för att styrelsen skall fatta beslut om medlemskap kan beviljas för
den tilltänkta köparen
- Överlåtelse av arrendekontrakt genomförs första måndagen i månaden Mars-Oktober. Annan tid kan vid
särskilda behov avtalas 

Moment 24  Avvikelser från ordningsföreskrifter:
- Dessa ordningsföreskrifter kan efter skriftliga anmaningar (2st) som inte efterlevs, starta processen
till eventuell uppsägning av arrendeavtalet. Stadgar § 3:9

Reviderade ordningsföreskrifter är antagna vid årsmötet den 29 Mars 2022

 

Comments are closed.