• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

PARKERINGSPLATSERNA SKA STÄDAS SENAST  SÖNDAG DEN 16 OKTOBER 2022

Vid översyn och inkomna klagomål visar det sig att en del parkeringsplatser är i behov av att rensas från ogräs och skräp.

Utifrån att parkeringsavtal började gälla från juni 2022 gäller det alla oavsett om man undertecknat avtal eller ej. Detta är ett beslut från årsmötet 2022.

Efter den 16 oktober kommer syn att göras. Den som fortfarande har en ostädad parkeringsplats kommer att få en personlig anmaning om att åtgärda detta inom 2 veckor. Därefter kommer din rätt till parkeringsplats att ifrågasättas och kan sägas upp av föreningen då den inte följer parkeringsavtalet.

Kan du själv inte ombesörja detta be någon om hjälp.

För allas trevnad se över din parkeringsplats!

Styrelsen

2022-08-29

Protokollet från halvårsmötet ligger under Medlemsinfo/Protokoll

2022-08-24

LEKPLATSEN har tagits bort

Lekplatsen inom koloniområdet vid Gäststugan betraktas som lekplats för en offentlig miljö då vem som helst kan komma in på området.
Lekredskap för en offentlig miljö måste uppfylla en mängd regler. Detta har uppmärksammats av kommunens besiktningsman.
Om olyckan är framme blir Arbetsmiljöverket informerad och de kommer att begära in besiktningsprotokoll.
En godkänd lekplats för offentlig användning är förenad med speciella material, underlag under redskapen och de ska vara anpassad för offentlig miljö. De redskap som fanns var sådana som man oftast har i en villaträdgård.

Kostnad för att iordningställa mark/underlag för lekplatsen, uppdatera lekredskap samt årligt underhåll och besiktning. Grundkostnad cirka 65 000 kr för att få till en godkänd miljö/redskap och därefter årliga kostnader för underhåll och besiktning. Dessa ekonomiska förutsättningar har inte föreningen.
Det är ordförande i föreningen som står som ytterst ansvarig om det skulle hända något.
Därför har lekplatsen tagits bort.

Publicerat 2022-08-16

NYCKELINVENTERING

Föreningen gör en inventering av alla blå nycklar som kolonisterna förfogar över/ har kvitterat ut.
Det kommer att stämmas av med nyckelkvittenserna.
Mejla uppgifterna på nyckelnumren till sekreterare@ostrasommarstaden.se

Ange koloni och nummer på nyckel som står på rad 3 (en bokstav) och rad 4 (siffror)

Vid frågor kring nycklarna kontakta nyckelansvariga Christer Nilsson 070-62 80 939 eller
Åke Jönsson 070-67 88 781

Mejl och SMS har skickats ut 220801.

Publicerat 2022-08-01

HÄCKKLIPPNING v 22-24

Dags att klippa häckarna mot gångarna. Tänk på max 15 cm från gränsen ut mot gången.
Sista klippdagen lördag 18 juni kl 15.00, sedan ska motorljuden ha tystnat och vi njuter av fina och framkomliga gångar!

Publicerat 2022-06-11

 

PARKERINGSAVTAL samt utlämning av kopior av undertecknade avtal.

Har du inte tecknat avtal än kontakta ordförande. Kopia av avtal kan hämtas hos ordförande.

Publicerat 2022-06-02

 

2022-04-12

Information från styrelsen

Styrelsen har konstituerat sig och Eva-Marie Jeppsson övertar posten som sekreterare efter Pia Rosdahl som valdes till ordförande.
Vid årsmötet presenterades Tina Persson som ny webbansvarig. Styrelsen har efter årsmötet diskuterat frågan och beslutade att webbansvaret bör ligga på någon i styrelsen.
Vi tackar Tina för att hon var beredd hjälpa föreningen.

Eva-Marie kommer vara parkeringsansvarig och webbansvarig.

När du swishar betalning för olika ändamål ska du skriva följande i meddelande; Koloninr, vad betalningen avser ex hyra släp, tvätt etc samt datum för ändamålet.
Tvättar du flera gånger i månaden swisha månadsvis och skriv ex. Kol XX 3 tvätt maj.

Mer information kommer framöver – så håll utkik!

Eva-Marie
Sekreterare

Häck- klippning tillåten resten av säsongen 2022, dock ej tider som det ska vara tyst. Styrelsen

AGENDA FÖR OKTOBER

2022-10-02 Hämtning av trädgårdssäckar, se under medlemsinformation
2022-10-11 Styrelsemöte kl 18.00
2022-10-16 Parkeringsplatserna ska senast vara rensade från ogräs och skräp
2022-10-30 Sista dagen för stadigvarande boende, enbart helgboende fram till säsongen 2023
2022-10-31 Hämtning av trädgårdssäckar, se under medlemsinformation

Comments are closed.