• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Ordningsföreskrifter

Öppna ordningsföreskrifter som pdf                    Vad säger stadgar och sunt förnuft
ORDNINGSFÖRESKRIFTER för Östra Sommarstadens koloniförening                

Moment 1.

Det åligger varje medlem och dennes familjemedlemmar/besökare att följa dessa föreskrifter

Moment 2.

Kolonistugor, se lathund för bygglov

Moment 3.

Kolonistugorna får endast bebos under tiden 2:a helgen i april till sista helgen i oktober, samt under helger och veckoslut övrig tid på året

Moment 4.     Uthyrning: 

 • Kolonistugor får inte hyras ut

Moment 5.     Plantering:

 • Vid plantering skall hänsyn tas så att angränsande kolonilott inte skuggas.
 • Högväxande träd får inte planteras, fruktträd skall planteras minst tre meter från angränsande koloni, samt bär- och övriga buskar minst en meter från angränsande koloni.
 • Annan plantering mellan grannkolonierna får göras då båda parter är ense därom. Denna plantering får dock inte överstiga höjden 2 meter

Moment 6.     Inhägnad:

 • Inhägnad av koloni med taggtråd, plåt eller plank är förbjudet
 • Staket som sätts upp mellan kolonitomter får vara högst 150 cm och 20% genomsläpp, samt högst 40% av 2 tomtlängder.

Moment 7.     Skötsel:

 • Att väl vårda kolonilotten och hålla densamma och halva gångens bredd utanför kolonin ogräsfri

Moment 8.     Häckar mot allmänna gångar:

 • Tillåtna plantor är idegran, liguster, oxel, tuja, avenbok, buxbom och japansk järnek 
 • Häckarnas höjd får vara högst 1.2 meter och bredden max 30 centimeter 
 • Om någon häckplanta dör ut så ska kolonisten själv ombesörja och bekosta att plantan ersätts 
 • Klippning av häckarna påbörjas vecka 22 och avslutas vecka 24. Behöver häcken klippas vid annan tid meddela någon i styrelsen.

Moment 9.     Trafik inom området:

 • Biltrafik i koloniområdet skall undvikas. 
 • Högsta hastighet inom området är 10 km/timme 
 • All bilkörningen mot anvisad körriktning är förbjuden. Om kolonist mot förmodan behöver transporter mot körriktning meddela styrelsen i god tid så att vi kan anslå och meddela övriga kolonister 
 • Vid leveranser av material, från firma eller motsvarande, in till kolonin skall koloniägaren möta vid infarten och är ansvarig och ersättningsskyldig för de skador som kan åsamkas elskåp, gångar, häckar, belysningsstolpar m.m. Särskild parkeringsplats för firmabilar finns inte i området

Moment 10.   Parkering inom området:

 • All parkering inom området är förbjuden, förutom på förhyrda parkeringsplatser, Stora parkeringen 1-62, Nypongångens parkering 63-83 samt Rosengångens parkering 84-88. Alla parkeringsplatser hyrs per år 
 • Styrelsen ansvarar för tilldelning, byten, turordning och kölista. Det är tillåtet att två kolonister som har parkeringsplats inom samma parkeringsområde enligt ovan byter plats. Meddela styrelsen att ändring gjorts, så att listor och hemsida kan uppdateras 
 • Kolonist kan endast hyra en parkeringsplats 
 • Parkeringsplatsen ska vårdas och skötas av den som hyr platsen 
 • Vid upprepade tillsägelser eller skrivelser angående dålig skötsel har styrelsen rätt att frånta misskött parkering från hyrande medlem med omedelbar verkan, se paragraf 2.2 
 • Parkeringsplatser får användas endast av bil och MC (kan bestå av två, tre eller fyra hjul)
 • Cyklar/mopeder/mc får inte parkeras i gångarna 
 • Privat- eller företagsparkering är förbjuden i björkdungen, vid grill samt vid föreningsstugan, förutom de två platser som är markerade. Gästparkering finns utanför området 
 • Parkeringsplatsen följer inte kolonin den återgår till föreningen vid försäljning. Undantag vid dödsfall, då änkan/änkling övertar kolonin eller vid bodelning, övriga regler ska uppfyllas 
 • Styrelsen äger rätt att stänga parkeringsplats vid specifika behov såsom vid tjällossning, arbete som behöver utföras eller liknande

Moment 11.    Kör- och gånggrindar:

 • Öppning av körgrinden med fjärrkontroll får ske först när man kontrollerat visuellt att ingen står i begrepp att passera grinden
 • Körgrinden låses med annat lås vid tjällossning för att undvika körskador i gångarna. Då är den motorstyrda öppningen bortkopplad
 • Gånggrindarna hålls olåsta under dagtid från kl. 8.00 till kl. 21.00 under den tid det är tillåtet att bo på koloniområdet. Nyckellåset på insidan av grindarna ändras till vred 1 maj – 30 september

Moment 12.   Källsortering:

 • Föreningen har källsortering för papper, plast, metall, glas och kompost. Det är förbjudet att kasta skrymmande föremål i dessa kärl eller att ställa/lägga föremål sidan om kärlen
 • Endast brännbart avfall får kastas i containern. Det är inte tillåtet att kasta trädgårdsavfall i containern.

Moment 13.   Störande arbete:

 • Motorgräsklippning samt störande arbete får endast ske under helgfri vardag mellan klockan 08.00 och 20.00 samt helgfri lördag mellan klockan 08.00 och 15.00. Detta gäller under månaderna juni, juli och augusti. Endast mycket akuta åtgärder får hanteras under annan tid efter samråd med styrelsen. Övriga månader ingen tidsbegränsning.

Moment 14.   Bevattning:

 • Bevattning med slang eller spridare är förbjuden mellan kl. 10-17 alla dagar i veckan

Moment 15.   Jakt inom området:

 • All skjutning med vapen är förbjudet inom koloniområdet. Särskild kommunjägare har tillstånd till jakt på kaniner och vildkatter

Moment 16.   Husdjur:

 • Det är inte tillåtet att ha andra husdjur än hund och katt, samt enstaka mindre burfåglar
 • Hund och kattägare är skyldiga att se till att grannarnas nattro och trivsel inte störs
 • Vid vistelse i de allmänna gångarna skall hund vara kopplad
 • Eventuell avföring skall avlägsnas av respektive djurägare
 • Rastning av hundar inom området är förbjudet
 • Katter får vistas fria utifrån Jordbruksverkets regler för djurhållning

Moment 17.   Barn i området:

 • Småbarnsföräldrar ansvarar för småbarn som vistas i gångarna
 • Föräldrar uppmanas att förse sina barns cyklar etcetera med vimpel med hög pinne för att barnen bättre ska synas när de vistas med sina färdmedel i gångarna

Moment 18.   Öppning av gånggrind:

 • Gånggrinden till respektive koloni skall vara inåtgående

Moment 19.   Grävningsarbete i gångarna:

 • Grävningsarbete i de allmänna gångarna får inte utföras under tiden andra helgen i april till sista helgen i oktober
 • Vid behov av akuta åtgärder kontakta styrelsen

Moment 20.   Information:

 • Allmän information till kolonister sker på föreningens anslagstavlor och på hemsidan
 • Vid behov av ansökningsblanketter etcetera finns dessa på föreningens hemsida eller när det är öppet i föreningsstugan

Moment 21.   Syn av koloniområdet:

 • Syn och påminnelse med hänvisning till nyttjanderättskontraktet § 11 och ordningsföreskrifterna, sker som regel i maj eller juni, samt löpande under säsong

Moment 22.   Öppettider i föreningsstugan:

 • Föreningsstugans kontor hålls öppen första måndagen i varje månad mellan kl.18.00–19.00 under maj till september. Bemannas av styrelsen

Moment 23.   Överlåtelser:

 • Styrelsen ska informeras om att kolonist har för avsikt att sälja sin koloni via brev eller mail
 • Överlåtelsebesiktning skall göras av styrelsen, för att se att byggnation och i övrigt beslutade ordningsföreskrifter stämmer överens med ritning etcetera
 • Säljaren kan meddela webbansvarig att koloni är till salu, eller anslå på anslagstavla
 • När säljaren finner lämplig köpare skall säljaren lämna inköparens personbevis, skickas via brev eller lämnas i styrelsens brevlåda vid föreningsstuga, för att styrelsen skall fatta beslut om medlemskap kan beviljas för den tilltänkta köparen
 • Överlåtelse av arrendekontrakt genomförs första måndagen i månaden. Annan tid kan vid särskilda behov avtalas
 • Nya medlemmar bjuds in för informationsträff under maj månad

Moment 24.   Avvikelser från ordningsföreskrifter:

 • Brott mot dessa ordningsföreskrifter kan efter muntliga och skriftliga anmaningar som inte efterlevs leda till uppsägning av arrendeavtalet

Ovanstående ordningsföreskrifter är antagna vid årsmötet den 17 mars 2010 och vid halvårsmötet den 11 augusti 2010.
Reviderade ordningsföreskrifter är antagna vid årsmötet 22 mars 2012.
Reviderade ordningsföreskrifter är antagna vid årsmötet 24 mars 2014.
Reviderade ordningsföreskrifter är antagna vid årsmötet 16 mars 2016.
Reviderade ordningsföreskrifter är antagna vid årsmötet 22 mars 2017
och godkända av Ystad kommun.
Reviderade ordningsföreskrifter är antagna vid årsmötet den 22 mars 2018
och är godkända av Ystad Kommun
Reviderade ordningsföreskrifter är antagna vid extra årsmöte 8 maj 2019

Comments are closed.