• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Byggtillstånd

Innan byggnation/rivning påbörjas skall ansökan lämnas in och godkännas av byggkommittén.
Ansökan tillsammans med ritningar inlämnas i 2 exemplar, varav det ena återlämnas till kolonisten med beslut (godkännande eller avslag) och det andra arkiveras.

Ansökan om byggtillstånd lämnas i brevlåda på föreningsstugan eller skickas till
Östra Sommarstadens koloniförening
Box 218
27125 YSTAD

Ny hantering av bygglov
Styrelsen blev kallade till ett möte med SAM fastighet i Ystad
kommun 2019-07-04 där Ystad Kommun meddelade att man
from. 2019-07-04 tar över all hantering av att bevilja bygglov i
föreningen. Se bifogad information. Ansökan skall även i
fortsättningen lämnas till byggruppen som diarieför ritningen
och kopierar densamma. Kolonisten får tillbaka sin ansökan som
därefter skickar in den till Ystad kommun. Mer information om
detta på halvårsmötet. Eventuella frågor kan ställas till
fastighetsavdelningen Sandra Persson 0411- 57 73 19.

Nya bygglovsregler Ystad kommun

Byggtillståndsansökan

BYGGTILLSTÅND för Östra Sommarstadens koloniförening                         Öppna som pdf

Moment 1.     Övergripande byggregler: 

Innan ny- eller tillbyggnation får påbörjas, skall två exemplar av ritning inlämnas till styrelsen, minst tre veckor före byggstart. Ritningen skall vara skalenlig och innehålla en illustrationsplan på tomten med planerad ändring, samt en fasadritning på planerad ny- eller tillbyggnad. Före byggstart ska ett godkännande lämnats av styrelsen till koloniägaren.

När ritningen blivit godkänd skall arbetet avslutas senast 12 månader efter byggtillståndet har utfärdats. Inom dessa 12 månader skall byggnaden vara exteriört färdig, tomten återställd och allt byggavfall bortforslat.

Därefter meddelar kolonisten byggkommittén för kontroll av bygget.
Byggkommitténs besiktning av grundarbetet och stomme är ingen kvalitetskontroll utan endast kontroll av att placering och utseende samt att det följer byggtillståndet och gällande byggregler.

Moment 2.     Byggregler:

Byggnadsarea inklusive förråd är maximalt 50 kvm.
Grundmaterial vid byggnation är i normalfallet trä, undantag anges när så är fallet. Observera – inga fasader får reveteras, dvs. slammas eller rappas. Samtliga ny- och tillbyggnader skall stå på plint eller byggblock.
Observera - eldstad får ej uppföras.

Moment 3.     Fönsterplacering: 

Fönster mot närmaste grannes tomt, så kallad ljusinsläpp, ska skriftligen godkännas av grannen. Storlek på fönster maximalt 1 meter brett. Från golv till underkant av fönster minst 1,6 meter.

Moment 4.     Placering och höjd av byggnad: 

Placeringen av byggnaden ska vara minst 2 meter från grannens tomtgräns, för skydd mot brandfara och för att inte skugga för mycket av grannens tomt. Höjden är max 3 meter från markplan till släntfotstaket, där tak och vägg möts och maximal nockhöjd på 4,5 meter från markplan och med en taklutning av 27 grader, se bilaga 1. När byggstommen är på plats skall föreningens byggkommitté meddelats för kontroll, innan fortsatt byggnation får fortsätta.

Moment 5.     Uterum: 

Uterum får vara maximalt 12 kvm och bestå av minst en vägg i glas från golv till tak. Glaspartierna kan vara öppningsbara eller fasta. I övrigt gäller samma förutsättningar som vid bygge av stuga, se ovan.

Moment 6.     Förrådsbyggnad: 

Byggtillstånd söks för förrådsbyggnad. Denna behöver inte vara sammanbyggd med stuga. Avståndet till granntomterna ska vara minst 2 meter. Är byggnadens placering så, att det inte är någon risk för brandfara, och ingen risk för att skugga till grannens nackdel föreligger, kan gränsen om 2 meter till tomtgränsen reduceras. Förrådsbyggnaden skall även den placeras på plint eller byggblock. När plintar och block är på plats skall detta kontrolleras av byggkommittén, innan fortsatt byggnation.

Moment 7.     Skärmtak: 

Väderskydd på max 1,5 kvm ovanför dörr och fönster, behöver inget bygglov och räknas inte in i boendeytan. Material som ska användas är korrigerad plast, plåt eller kanaltak.
Bygglov ska ansökas för fasta skärmtak och inräknas i boendeytan på maximalt 50 kvm. Material som ska användas är kanaltak, korrigerad plast eller plåt.

Moment 8.     Drivhus: 

Byggtillstånd för drivhus ska sökas och ritning skall lämnas in som vid övrig byggnation. Maximal storlek är 15 kvm. Drivhuset ska stå fristående och får inte sammanbyggas med övriga byggnader. Minst 3 väggar ska bestå av glas eller plast. Avståndet till grannens tomt skall vara 2 meter. Är byggnadens placering så, att det inte är någon risk för brandfara och ingen risk för att skugga till grannens nackdel föreligger, kan gränsen om 2 meter till tomtgränsen reduceras.
Byggtillstånd krävs och ska godkännas av styrelsen.

Moment 9.     Trädäck: 

Byggtillstånd för trädäck behövs inte sökas. Trädäck skall ha ett avstånd av minst 2 meter till närmaste grannar. Byggda eller monterade skärmar får vara maximalt 1,4 meter höga.

Moment 10.   Badpool och badtunna:
Byggtillstånd skall sökas för alla typer av badpool och badtunna. Badpoolens och badtunnans volym får vara på högst 1 700 liter vatten och placeras ovan mark. Ritning skall innehålla en illustrationsplan över tomten. Boverkets regler för badpool eller badtunna skall följas samt försäkring skall finnas innan byggtillstånd godkänns.

Moment 11.   Rivning av byggnad:
Rivningstillstånd av byggnad skall sökas genom byggnadskommittén. Rivningen skall vara utförd och tomten fri från rivningsmaterial senast tolv månader efter tillståndets utförande.

Ovanstående bygglovsbestämmelser är antagna vid årsmötet den 17 mars 2010 och vid halvårs-mötet den 11 augusti 2010.
Komplettering av bygglovsbestämmelser antagna vid årsmötet 22 mars 2012.
Reviderade byggföreskrifter är antagna vid årsmötet 24 mars 2014.
Reviderade byggföreskrifter är antagna vid årsmötet 17 mars 2016.
Reviderade byggföreskrifter är antagna vid årsmötet 22 mars 2017 och godkända av Ystad kommun.

Comments are closed.