• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Bygglov Inaktuell

Innan byggnation/rivning påbörjas skall ansökan lämnas in och godkännas av byggkommittén.
Ansökan tillsammans med ritningar inlämnas i 2 exemplar, varav det ena återlämnas till kolonisten med beslut (godkännande eller avslag) och det andra arkiveras.

Ansökan om bygglov lämnas i brevlåda på föreningsstugan eller skickas till
Östra Sommarstadens koloniförening
Box 218
27125 YSTAD

Bygglovsansökan

Ny hantering av bygglov
Styrelsen blev kallade till ett möte med SAM fastighet i Ystad
kommun 2019-07-04 där Ystad Kommun meddelade att man
from. 2019-07-04 tar över all hantering av att bevilja bygglov i
föreningen. Se bifogad information. Ansökan skall även i
fortsättningen lämnas till byggruppen som diarieför ritningen
och kopierar densamma. Kolonisten får tillbaka sin ansökan som
därefter skickar in den till Ystad kommun.
Eventuella frågor kan ställas till
fastighetsavdelningen Sandra Persson 0411- 57 73 19.

Nya bygglovsregler Ystad kommun

Bygglovsregler - Utdrag ur stadgarna

§ 13. BYGGLOV

Moment 1.  
Kolonibyggnadsyta inklusive förråd är maximalt 50 kvm.
Grundmaterial vid byggnation är i normalfallet trä, undantag anges när så är fallet. Observera – inga fasader får reveteras, dvs. slammas eller rappas. Samtliga ny- och tillbyggnader skall stå på plint eller byggblock.
Innan ny- eller tillbyggnation får påbörjas, skall två exemplar av ritning inlämnas till styrelsen, detta minst tre (3) veckor innan byggstart. Ritningen skall vara skalenlig och innehålla en illustrationsplan på tomten med planerad ändring, samt en fasadritning på planerad ny- eller tillbyggnad.
Observera - eldstad får ej uppföras.

Moment 2. 
Fönster mot närmaste grannes tomt, så kallad ljusinsläpp, ska skriftligen godkännas av grannen. Storlek på fönster maximalt 1 meter (1m) brett. Från golv till underkant av fönster minst 1,6 meter (1,6m). När ritningen blivit godkänd skall arbetet avslutas senast 12 månader efter bygglovet har utfärdats. Inom dessa 12 månader skall byggnaden vara exteriört färdig, tomten återställd och allt byggavfall bortforslat.

Moment 3. 
Placeringen av byggnaden ska vara minst 2 meter (2m) från grannens tomtgräns, för skydd mot brandfara och för att inte skugga för mycket av grannens tomt. Höjden är max 3 meter (3m) från markplan till släntfotstaket, där tak och vägg möts och maximal nockhöjd på 4,5 meter (4,5m) från markplan och med en taklutning av 27 grader, se bilaga 1. När byggstommen är på plats skall föreningens byggkommitté meddelats för kontroll, innan fortsatt byggnation får fortsätta.

Moment 4. 
Uterum får vara maximalt 12 kvm och bestå av minst en vägg i glas från golv till tak. Glaspartierna kan vara öppningsbara eller fasta. I övrigt gäller samma förutsättningar som vid bygge av stuga, se ovan.

Moment 5. 
Bygglov sökes för förrådsbyggnad. Denna behöver inte vara sammanbyggd med stuga. Avståndet till granntomterna ska vara minst 2 meter (2m). Är byggnadens placering så, att det inte är någon risk för brandfara, och ingen risk för att skugga till grannens nackdel föreligger, kan gränsen om 2 meter (2m) till tomtgränsen reduceras. Förrådsbyggnaden skall även den placeras på plint eller byggblock. När plintar och block är på plats skall detta kontrolleras av byggkommittén, innan fortsatt byggnation.

Moment 6. 
Bygglov ska ansökas för fasta skärmtak. Kanaltak, korrigerad plast eller plåt ska inräknas i boendeytan på maximalt 50 kvm. Ritningar över skärmtak lämnas in på samma sätt som övriga ritningar. Skärmtak på max 1,5 kvm för dörr och fönster, behöver inget bygglov.  

Moment 7.  
Bygglov för drivhus sökes. Maximal storlek är 10 kvm. Minst 3 väggar ska bestå av glas eller plast. Avståndet till grannens tomt skall vara 2 meter (2m). Är byggnadens placering så, att det inte är någon risk för brandfara och ingen risk för att skugga till grannens nackdel föreligger, kan gränsen om 2 meter (2m) till tomtgränsen reduceras. Ritning skall inlämnas som vid övriga byggnationer.

Moment 8. 
Bygglov för trädäck behövs ej sökas. Trädäck skall ha ett avstånd av minst 2 meter (2m) till närmaste grannar. Byggda eller monterade skärmar får vara maximalt 1,4 meter (1,4 m) höga.

Moment 9. 
Bygglov skall sökas för alla typer av badpooler och badbaljor. Ritning skall innehålla en illustrationsplan över tomten. Gällande säkerhetsföreskrifter och försäkring skall nedtecknas samt undertecknas innan bygglov godkännes.

Moment 10. 
Observera - rivningstillstånd vid eventuell rivning av byggnad skall sökas genom byggnadskommittén. Rivningen skall vara utförd och tomten fri från rivningsmaterial senast tio (10) månader efter tillståndets utförande.

Ovanstående bygglovsbestämmelser är antagna vid årsmötet den 17 mars 2010 och vid halvårs-mötet den 11 augusti 2010.
Komplettering av bygglovsbestämmelser antagna vid årsmötet 22 mars 2012.
Reviderade byggföreskrifter är antagna vid årsmötet 24 mars 2014.
Reviderade byggföreskrifter är antagna vid årsmötet 17 mars 2016

Comments are closed.