• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

 
 
 
 

2016-01-31

Koloniförening Östra Sommarstaden i Ystad kallar till årsmöte
den 16 mars 2016 klockan 18.30

Plats: Odd Fellows lokal på Missunnavägen i Ystad

Dagordning:

Moment 1. Mötets öppnande
Moment 2. Fastställande av röstlängd och dagordning
Moment 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Moment 4. Val av ordförande för att leda mötet
Moment 5. Val av protokollförare
Moment 6. Val av justerare
Moment 7. Val av rösträknare
Moment 8. Styrelsens förvaltningsberättelse
Moment 9. Revisorernas berättelse
Moment 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
Moment 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Moment 12. Behandling av motioner och förslag
Moment 13. Beslut om ersättning till årsmötets utsedda styrelseledamöter och suppleanter
Moment 14. Fastställande av budget och avgifter
Moment 15. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enl. § 6.1 - -6.3
Moment 16. Val av revisorer och suppleanter enl. § 7.2
Moment 17. Val av valberedning enl. § 8.1
Moment 18. Årsmötets avslutande

Styrelsen vill göra alla kolonister uppmärksamma på att arrendeavgift, parkeringsavgift och årsavgiften till bastuklubben (för er som väljer vara medlem i bastuklubben) skall vara inbetalda senast 2016-02-29.
Betald arrendeavgift senast 2016-02-29 ger dig en rösträtt per koloni vid årsmötet.

Motioner skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast den 16/2, se bifogad motionsskrivelse. Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner.  Styrelsens intention är att medlemmarna skall få ta del av motioner och yttrande, 2015-års resultat- och balansräkning samt förslag på budget för 2016 före årsmötet via post.

Alla kolonister hälsas välkomna till årsmötet, vi bjuder på kaffe och kaka

Ystad 2016-01-24

Styrelsen och valberedningen

Ladda ner Mall för motioner Öppna som pdf Mall för motioner

2016-01-15

Norra toalettbyggnaden är stängd för ombyggnad.
Hänvisning till dusch och toalett vid föreningsstugan.

 

Agenda för Februari
160229 Arrendeavgift och parkeringsplats skall vara betald

Notes

  • Nu lanserar vi Östra Sommarstadens nya hemsida. Välkommen.

 

Comments are closed